הפטר – מחיקת חובות בהוצאה לפועל

הפטר - מחיקת חובות בהוצאה לפועל

מבוא

בשנים האחרונות התעצמה מודעות הציבור להליך מחיקת חובות, הלוא הוא הליך הפטר. הליך זה התקשר באופן מיידי להליך פשיטת רגל, ומכאן שנוצרה באופן שגוי, ההנחה שניתן למחוק חובות אך ורק דרך הליך זה. כאמור, הנחה זו אינה נכונה, ומלבד להליך מחיקת חובות (קבלת הפטר) דרך פשיטת רגל ניתן למחוק חובות גם באמצעות  הליך הפטר בלשכת ההוצאה לפועל. כמובן שקיימים הבדלים רבים בין הליך מחיקת חובות (הפטר) תוך פשיטת רגל ובין הליך מחיקת חובות (הפטר) בהוצאה לפועל, ובהתאם קיימים יתרונות וחסרונות לכל הליך.

על מנת לקבל צו הפטר בהוצאה לפועל נדרש החייב לעמוד בתנאי סף מקדימים, ביניהם – על החייב להיות מוגבל באמצעים משך 4 שנים לפחות, החייב לא יכול להיות בעליו של נכס, סך חובותיו של החייב לא יעלה על 800,000 ₪ או 2,000,000 ₪ (כל עוד קרן חוב אינה מעל 400,000 ₪) ועוד. כמו כן, קבלת צו הפטר לחייב בהוצאה לפועל יפטור את החייב גם מחובות שאין בגינם תיקים פתוחים בהוצאה לפועל.

 

מחיקת חובות תוך הפטר בהוצאה לפועל מוסדר בסימן ב' פרק ז'1 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 (להלן: החוק), ויודגש שסעיף זה חוקק כהוראת שעה לשם מתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים אשר עומד בתנאי סף נוספים, וזו תחול עד ליום 6.9.2019, כך שרק עד למועד זה, ניתן, לעת עתה, להגיש בקשה להפטר דרך הוצאה לפועל.

מה הם התנאים לקבלת הפטר?

על מנת להגיש בקשה למתן צו הפטר יש לעמוד במספר תנאי סף, חלקם קוגנטים (נוקשים) וחלקם פחות. תנאי הסף המשמעותי ביותר הוא שהחייב מוכרז כ – "חייב מוגבל באמצעים" והוא כזה משך 4 שנים לפחות.

 

תנאי סף נוספים הם שלחובת החייב מקסימום חובות בסך  – 800,000 ₪ (תיתכן חריגה עד 2,000,000 ₪ בעוד קרן החוב אינה מעל 400,000 ₪); שלחייב אין נכסים בעלי ערך הניתנים לעיקול, מכירה או מימוש בדרך אחרת לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980 (להלן: הפקודה) – למשל, רכב חדש או דירה אשר עלות תועלתם עולה על עלות מימושם; שהחייב עומד בצו תשלומים משך 18 חודשים לפחות במשך 3 השנים האחרונות וכי שילם את תשלום פיגורי שאר התשלומים (תנאי זה הוא "הגמיש" ביותר ולרשם ההוצאה לפועל נתון שיקול דעת רב בהתאם לנסיבות אי התשלום); כן תנאים נוספים.

 

 

במידה ויש בבעלותי דירה, האם כדאי לי לבקש הפטר בהוצאה לפועל?

תנאי סף לבקשת הפטר הוא שלחייב לא יהיו נכסים הניתנים לעיקול. ככל ודירת החייב ניתנת לעיקול, כך שבמידה וזו תימכר יישאר מספיק כסף לשלם את החובות או חלק מהם, הרי שהחייב לא עומד בתנאי הסף ולכן לא יוכל להגיש בקשה לצו הפטר.

 

 

במידה ורשם ההוצאה לפועל דחה בקשה של חייב להפטר, האם יכול החייב להגיש בקשה להפטר תוך כניסה להליכי פשיטת רגל?

כן. במידה ודחה רשם ההוצאה לפועל בקשת חייב להפטר, רשאי החייב להגיש בקשה להפטר תוך כניסה להליכי פשיטת רגל. חשוב להדגיש, שבמידה ונדחה החייב על בסיס סייג שהיה אותו סייג גורם לדחיית בקשתו לפשיטת רגל, הרי שלא היה יכול להגיש בקשה לפשיטת רגל.

 

 

האם כדאי לבקש הפטר דרך הליכי הוצאה לפועל או דרך הליכי פשיטת רגל?

תוצאת הפטר בהוצאה לפועל ותוצאת הפטר בפשיטת רגל זהות הן. הפטר בהוצאה לפועל יפטור חייב מחובותיו בהתאם להפטר שיפטור חייב בפשיטת רגל. עם זאת, תנאי הסף לקבלת הפטר בהוצאה לפועל נוקשים יותר, למשל – ניתן להגיש בקשת הפטר בפשיטת רגל על סך חובות ללא הגבלה לעומת בקשה להפטר בהוצאה לפועל המוגבלת לחובות, שאינם חוצים את סך ה – 800,000 ₪ או 2,000,000 ₪ כל עוד קרן החוב אינה מעל 400,00 ₪; ניתן להגיש בקשה להפטר בפשיטת רגל גם לחייב שאינו מוגבל באמצעים לעומת הדרישה כי חייב המבקש הפטר בהוצאה לפועל יהיה מוגבל באמצעים 4 שנים. אך מנגד, הליך ההפטר בהוצאה לפועל יהיה לרוב קצר יותר, בהליך זה חייב אינו נדרש לתת דין וחשבון כל חודשיים למנהל המיוחד בגין הוצאותיו והכנסותיו. הבדל נוסף ומשמעותי הוא שחייב בהוצאה לפועל לא יוכרז כפושט רגל (עורכי דין, רואי חשבון, מתווכים ועוד אינם רשאים לעבוד במקצועות אלו במידה והם פושטי רגל).

 

 

האם חייב שקיבל הפטר בהוצאה לפועל יכול לקבל אשראי מהבנק?

בעיקרון, אין הוראת חוק האוסרת על גוף נותן אשראי שלא להעניק אשראי לאדם אשר לחובתו רישום שלילי בחברת נתוני אשראי (למשל חברת B.D.I). עם זאת, רוב הבנקים וחברות האשראי מסתמכות על נתוני חברת B.D.I ולכן, יתקשה חייב לקבל אשראי ככל ולחובתו רישום שלילי.

 

נתוני אשראי שלילי יימחקו לאחר 5 שנים מיום שנתוני החייב הופיעו בהוצאה לפועל, אך גם אם אלו מופיעים, עדיין יש לקחת בחשבון נתונים חיוביים אחרים של החייב כגון: עמידתו בהחזר הלוואות באותן 5 שנים, כושר הכנסתו, ערבויות שונות וכן מועד הרישום השלילי, שכן וככל וזה נרשם מוקדם יותר גדל הסיכוי שמשקלו יהיה נמוך יותר בשיקולי הבנק או חברת האשראי בבחינת בקשה למתן אשראי.

 

לסיכום, חייב שקיבל הפטר בהוצאה לפועל יתקשה לקבל אשראי משך 5 שנים. לשם השוואה, חייב שקיבל הפטר תוך פשיטת רגל יתקשה לקבל אשראי משך 7 שנים.

 

 

איזה חובות פוטר (מוחק) צו ההפטר בהוצאה לפועל?

צו הפטר בהוצאה לפועל יפטור את החייב מכל חוב אלא אם מדובר בחוב שאינו בר הפטר, כגון – חוב שמגיע לפי התחייבות להימנע מעבירה או חוב למדינה בשל קנס; חוב שנוצר במרמה והחייב היה שותף לו וחוב מזונות. כמו כן, צו ההפטר יפטור את החייב מכל חוב אלא אם מדובר בחוב שאינו בר תביעה, למשל תביעה לדמי נזק בלתי קצובים או שאינן נובעות מחוזה או מהבטחה; וכן מדרישת מזונות הנובעים מפסק דין ופרעונם חל לאחר הגשת בקשת ההפטר. כמו כן, צו ההפטר לא יפטור חייב מחובות מובטחים כגון – משכנתא או חוב עבור תשלום רכב ששועבד.

 

 

האם ניתן לממש כספי פנסיה בהליך הפטר בהוצאה לפועל?

תוצאת הפטר בהוצאה לפועל ותוצאת הפטר בפשיטת רגל זהות הן. הפטר בהוצאה לפועל יפטור חייב מחובותיו (בהתאם לסייגים בדין) כשם שהפטר בפשיטת רגל יפטור חייב (בהתאם לסייגים בדין). לאחרונה, פסיקה שהתקבלה בבית משפט השלום הורתה, כי בהתאם להשוואת התנאים בין שני ההליכים, ובהתאם לכך שלא ניתן לעקל כספי פנסיה קצבתיים אשר לא הגיע מועד אירוע מזכה עבורם (זיקנה, נכות או פטירה) – כך אין להתנות מימוש כספים אלו לשם קבלת הפטר, אף דרך הליך בהוצאה לפועל.  

 

 

האם לאחר מתן צו הפטר יימחק שמו של חייב ממרשם "חייבים מוגבלים באמצעים"?

כן. עת הופטר החייב מחובותיו יימחק שמו ממרשם "חייבים מוגבלים באמצעים".

 

 

האם ניתן להשיג הסכם הוגן לפירעון החובות במידה ולא קיבלתי הפטר?

במידה ודחה רשם ההוצאה לפועל בקשת הפטר בשלב המקדמי או על פי התנגדויות הנושים, אזי שיש בסמכותו לגבש הסדר תשלומים לפירעון החוב. לשם כך, הן החייב והן הנושים השונים צריכים להסכים עליו על מנת שייכנס לתוקף. קבלת הסדר זה יחול על הנושים שהסכימו עליו ותאפשר השהיית כל ההליכים נגד החייב בהתאם לתנאיו.

 

 

האם בקשה למתן צו הפטר בהוצאה לפועל מבטלת את כל העיקולים שהוטלו על חייב?

תנאי סף בסיסי לקבלת הפטר בהוצאה לפועל הוא שהחייב "מוגבל באמצעים" והוא כזה לפחות 4 שנים קודם לבקשת ההפטר. כאמור, לשון החוק אינה מחייבת את רשם ההוצאה לפועל להסיר מייד את כל העיקולים של חייב מוגבל באמצעים, ובוודאי שלא את כולם, אך ברוב המקרים, לחייב שהוכרז כמוגבל באמצעים יבוטלו העיקולים הבאים – עיקול משכורת, חשבון עו"ש (צד ג') ואף עיקול מיטלטלין, כך שחייב שהגיש בקשה להפטר הוא לרוב מוגבל באמצעים ולפיכך מוסרים, ברוב המקרים, העיקולים הנ"ל.

ליצירת קשר מלאו את הפרטים

ביטול הגבלת רישיון נהיגה

לפרטים נוספים

מחיקת חובות בהליך פשיטת רגל

לפרטים נוספים

הגנת חייב מוגבל באמצעים

לפרטים נוספים

הגנת איחוד תיקים בהוצאה לפועל

לפרטים נוספים

Call Now Button