חייב מוגבל באמצעים

חייב מוגבל באמצעים

אחת מההגנות המוענקות לחייב הנמצא בהליכי הוצאה לפועל היא הכרזתו  כ – "חייב מוגבל באמצעים". הגנה זו מעניקה לחייב אכסניה תחתיה יוכל לשלם חובותיו ללא שיוטלו כנגדו סנקציות עונשיות, אף שאינו יכול לשלם את חובותיו בהתאם לצו תשלומים רצוי ואף שאינו עומד במבחן הפירעון. במילים אחרות, תחת הגנה זו, יתאפשר לחייב לשלם בכל חודש, סכום נמוך יחסית ביחס לגובה חובותיו אך ללא דאגה "שידפקו לו בדלת".

עם זאת, על חייב מוגבל באמצעים יוטלו, ברוב המקרים, הגבלות שונות כגון עיכוב יציאה מהארץ, הגבלת חייב מלעשות שימוש בכרטיס חיוב ועוד, לשם מניעת יצירת חובות חדשים ולשם מניעת התחמקות מתשלום החובות. אך מנגד, יבוטלו לרוב כל ההליכים העונשיים כגון הגבלת רישיון נהיגה, היות ואין עוד טעם להעניש חייב שמבקש צו תשלומים לשם הסדרת חובותיו. כך גם, יבוטלו לרוב עיקולים שונים כגון – עיקול משכורת ועו"ש (צד ג') וכן עיקול מיטלטלין.

 

ובכל זאת, יש להבחין כי הגנה זו זו אינה מתאימה לכל חייב, משום חסרונה הבולט – צבירת ריבית. נסביר, ברוב המקרים, כשנקבע צו תשלומים חודשי נמוך בסך של מאות שקלים בודדים לפירעון חוב כולל של למעלה ממאה אלף שקלים, ייצברו בסוף השנה כספים שיספיקו רק לכיסוי הריבית הנצברת ותו לא, בעוד  שקרן החוב לא תרד במאומה. למעשה, בדרך זו, החייב לעולם לא יסיים את החוב בתיק.

 

אך כאמור, ישנם חייבים שהליך זה בכל זאת יתאים להם, ובעיקר לחייבים שיכולת הפירעון החודשית שלהם חוצה את סך ה – 1,000 ₪ וסך החובות שלהם נמוך ממאה אלף שקלים, וכן לאלה שמוכנים לקנות שלווה מסוימת וסדר כלשהו תוך הסרת העיקולים וההגבלות במחיר תשלום הרבית בלבד.  

במידה והוגבל רישיון הנהיגה שלי ולאחר מכן הוכרזתי כחייב מוגבל באמצעים, האם בעקבות ההכרזה תבוטל ההגבלה?

הגבלת רישיון נהיגה היא הגבלה עונשית אשר כל מטרתה היא להאיץ חייב להסדיר חובותיו בהוצאה לפועל. במידה והחייב מבקש להסדיר חובותיו, תוך שהוא מבקש לעמוד בצו תשלומים חודשי הרי שאין עוד טעם להגביל אותו בהגבלות עונשיות, ביניהן הגבלת רישיון נהיגה, זאת אף אם הוכרז החייב תוך בירור בקשתו לצו תשלומים כחייב מוגבל באמצעים.

 

עם זאת, לא כל הכרזת חייב כמוגבל באמצעים מבטלת באופן מיידי את ההגבלות העונשיות ובייחוד לא את הגבלת רישיון הנהיגה, ולרוב תידרש הפקדה כנגד חוב הפיגורים או כנגד תשלומים עתידיים על מנת להצביע על נכונות אמיתית להסדיר החובות השונים. 

 

האם הכרזת חייב כמוגבל באמצעים מבטלת את כל העיקולים שהוטלו על חייב?

לשון החוק אינה מחייבת את רשם ההוצאה לפועל להסיר מייד את כל העיקולים של החייב, ובוודאי שלא את כולם עת מוכרז חייב כמוגבל באמצעים. עם זאת, ברוב המקרים, יבוטלו העיקולים הבאים – עיקול משכורת, חשבון עו"ש (צד ג') ואף עיקול מיטלטלין.

 

 

האם קיימות הגבלות ספציפיות על חייב מוגבל באמצעים?

כן. על חייב מוגבל באמצעים יוטלו הגבלות שונות כגון –  עיכוב יציאה מהארץ, הגבלת חייב כלקוח מוגבל, הגבלת חייב מלעשות שימוש בכרטיס חיוב, הגבלת חייב מלייסד תאגיד ואף יירשם החייב במרשם החייבים המוגבלים באמצעים.

 

הגבלות אלו אינן הגבלות עונשיות אף שתוצאתן זהה, אלא שמטרתן למנוע מהחייב ליצור חובות חדשים וכן למנוע התחמקות מתשלום חובותיו. אך למרות הטלת הגבלות אלו, תתייתר הגבלת רישיון נהיגה של חייב וכן יוסרו, ברוב המקרים, עיקולים שונים כגון עיקול עו"ש, משכורת(צד ג') ומיטלטלין.

 

 

האם הכרזת חייב כמוגבל באמצעים כרוכה בתשלום כספי?

לא. מטרתה של הגנת חייב מוגבל באמצעים היא לאפשר לחייב לשלם חובותיו בהתאם ליכולתו. לכן, לא יידרש חייב לשלם עבור הגנה זו, אשר נועדה לחסוך ממנו סנקציה, שעה שאינו יכול לשלם חובותיו מפאת אזלת ידו. יתרה מזאת, חייב שהוכרז כמוגבל באמצעים ולחובתו יותר מתיק אחד, הרי שתיקיו יאוחדו אף ללא תשלום 3% מסך חובותיו.

 

 

האם יוסרו כל ההגבלות לחייב שאינו מוכרז עוד כמוגבל באמצעים?

ברוב המקרים, עת חדל חייב מלהיות מוגבל באמצעים יוסרו ההגבלות שהוטלו עליו מכח ההכרזה. באותה מידה, רשאי הרשם להשאיר חלק מההגבלות הנ"ל במידה ולא נפרעו חובות החייב וכי קיים סיכוי לסיכול פירעונם או כי נדרש כך לשם הבטחת תשלום יתרת החוב.

 

 

האם כל חייב מוגבל באמצעים יחסה תחת איחוד תיקים?

כן. ככל ולחייב מוגבל באמצעים יותר מתיק אחד והוא אינו תיק מזונות, תיק שאינו כספי (למשל, תיק לפינוי מושכר) ותיק לביצוע שטר המתברר עדיין בבית משפט, הרי שיחסה תחת הגנת "איחוד תיקים" אף ללא תשלום 3% מסך חובותיו.

 

 

האם כדאי לגשת להליכי פשיטת רגל או לאיחוד תיקים תוך הכרזת חייב כמוגבל באמצעים?

התשובה לשאלה זו כרוכה בידיעה רחבה יותר עבור גורמים הנוגעים לחייב כגון, יכולת ההחזר החודשית שלו, מצבת נכסיו, מצבת חובותיו, מקצועו (עורכי דין, רואי חשבון, מתווכים ועוד אינם רשאים לעבוד במקצעות אלו במידה והם פושטי רגל), גילו ועוד.

 

 

האם חייב שאינו מוגבל באמצעים יותר יכול לקבל אשראי מהבנק?

אין הוראת חוק האוסרת על גוף נותן אשראי שלא להעניק אשראי לאדם אשר לחובתו רישום שלילי בחברת נתוני אשראי (למשל חברת B.D.I). עם זאת, רוב הבנקים וחברות האשראי מסתמכות על נתוני חברת B.D.I ולכן יתקשה חייב לקבל אשראי ככל ולחובתו רישום שלילי. נתוני אשראי שלילי יימחקו לאחר 5 שנים מיום שנתוני החייב הופיעו בהוצאה לפועל, אך גם אם מופיעים נתונים אלו עדיין יש לקחת בחשבון נתונים חיוביים אחרים של החייב, כגון עמידתו בהחזר הלוואות באותן 5 שנים, כושר הכנסתו, ערבויות שונות וכן מועד הרישום השלילי, שכן וככל וזה נרשם מוקדם יותר גדל הסיכוי שמשקלו יהיה נמוך יותר בשיקולי הבנק או חברת האשראי בבחינת בקשה למתן אשראי.

 

 

האם חייב מוגבל באמצעים רשאי לקבל הפטר במסגרת הליכי הוצאה לפועל?

חייב מוגבל באמצעים משך 4 שנים, אשר עומד בתנאי סף נוספים, רשאי להגיש בקשה להפטר מחובותיו ובהתאם לעמידתו בתנאים אלו, תום ליבו ותנאים נוספים אף זכאי לקבל ההפטר. יוער, שאף שתנאי זה הינו נוקשה, לעתים ניתן יהיה לחצות אותו אף ללא עמידה בו. 

 

 

מהו מבחן הפירעון?

מבחן הפירעון קובע, כי חייב שמסוגל לעמוד בתשלום חודשי ולכסות תוך מסגרת זמן מסויימת את סך חובותיו – עומד במבחן הפירעון. חייב שאינו מסוגל לעמוד באותו תשלום תוך מסגרת הזמן הרלוונטית אינו עומד במבחן הפירעון.

 

סך החובות                                מסגרת הזמן בה יש לכסות את סך החובות

20,000 ₪                                               עד שנתיים                                

20,001 ₪ – 100,000 ₪                         עד שלוש שנים

מעל 100,000                                          עד 4 שנים

 

לדוגמא, אם לחייב סך חובות של 40,000 ₪ ונקבע לו צו תשלומים חודשי בסך 1,000 ₪ הרי שתוך 36 חודשים (עד שלוש שנים) הוא יוכל להחזיר רק 36,000 ₪, ולפיכך ניתן יהיה לקבוע שהחייב אינו עומד במבחן הפירעון. 

 

באותה מידה, אם למשל נקבע לחייב צו תשלומים חודשי בסך 1,200 ₪, הרי שתוך 34 חודשים (פחות מ – 3 שנים)  הוא יוכל להחזיר 40,800 ₪ ולכסות את חובותיו. מכאן, שהחייב עומד במבחן הפירעון. כאמור, יש כמובן להתחשב בשקלולי ריבית והפרשי הצמדה לשם בחינת עמידה במבחן הפירעון.

ליצירת קשר מלאו את הפרטים

ביטול הגבלת רישיון נהיגה

לפרטים נוספים

הגנת איחוד תיקים בהוצאה לפועל

לפרטים נוספים

מחיקת חובות בהליכי הוצאה לפועל

לפרטים נוספים

פשיטת רגל - היום שאחרי

לפרטים נוספים

Call Now Button